Opis projektu

Główne przesłanki podjęcia badań - problematyka związana z kongestią, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz rosnącą liczbą wypadków drogowych w wyniku dostaw towarów do miasta, stanowi ważną i zawsze aktualną kwestię logistyki miejskiej. Rozwój rynku e-commerce oraz zwiększające się wymagania klientów w tym zakresie spotęgował te problemy. Zagadnienia dostaw ostatniej mili i organizacji zwrotów są podejmowane w różnych artykułach naukowych, ale zazwyczaj w wąskim wymiarze. Badania nawiązujące do omawianej kwestii mają zazwyczaj charakter fragmentaryczny, dotyczą pojedynczego miasta i skupiają się najczęściej na ograniczonej grupie interesariuszy. Tymczasem minimalizowanie negatywnych skutków związanych z organizacją dostaw ostatniej mili narynku e-commerce dotyczy szerokiego spektrum interesariuszy (e-klientów, serwisów e-handlowych, przedsiębiorstw transportowych (zwłaszcza KEP), samorządów lokalnych, mieszkańców), co zostało podkreślone w wielu projektach unijnych. Brakuje jednak badań naukowych, które wskazywałyby na narzędzia, które mogą prowadzić do zmiany preferencji w zakresie badania interesariuszy logistyki miejskiej ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce oraz możliwości zmiany tych preferencji na bardziej zrównoważone (uwzględniając aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne). Wskazane zagadnienia identyfikują lukę literaturową i badawczą oraz stanowią główne przesłanki do podjęcia badań uwzględniających perspektywę różnych interesariuszy oraz identyfikujących instrumenty, które mogą prowadzić do zmiany preferencji w zakresie organizacji dostaw ostatniej mili w miastach wojewódzkich

Cel naukowy  projektu - konceptualizacja  modelu zrównoważonej  logistyki  miejskiej  ostatniej  mili i organizacji zwrotów  na rynku e-commerce, uwzględniająca perspektywę wszystkich grup interesariuszy. Model będzie uwzględniał metody i narzędzia motywujące do zmiany preferencji interesariuszy w zakresie dostaw ostatniej mili i zwrotów towarów, tak by były  one  organizowane  w  sposób  zrównoważony  (ekologicznie,  społecznie  i  ekonomicznie).

Cel poznawczy projektu - analiza preferencji różnych grup interesariuszy w zakresie dostaw ostatniej mili i zwrotów towarów oraz identyfikacja czynników, które mogą ich motywować do wyborów zrównoważonych w zakresie ostatniej mili i zwrotów towarów.

Cel metodyczny projektu - opracowanie narzędzia z wykorzystaniem analizy conjoint do badania preferencji różnych grup interesariuszy i możliwości ich zmiany w zakresie dostaw ostatniej mili i zwrotów towarów, tak by były one organizowane w sposób zrównoważony.

Kroki badawcze obejmować będą kolejno:

  1. badanie przeprowadzone techniką CAWI (standaryzowanego  internetowego  wywiadu wspomaganego  komputerowo) wśród klientów dokonujących zakupów w Internecie,
  2. wykorzystanie standaryzowanego  wywiadu  skategoryzowanego wśród samorządów lokalnych, przedstawicieli największych serwisów e-handlowych, oraz przedstawicieli przedsiębiorstw KEP
  3. przeprowadzenie panelu eksperckiego wśród zagranicznych i polskich ekspertów (przedstawiciele środowiska naukowego ze Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Brazylii i z Polski)z udziałem wybranych interesariuszy logistyki  miejskiej  ostatniej  mili.

Wnioski sformułowane na ich podstawie będą miały charakter teoriotwórczy i przyczynią się do rozwoju teorii zarządzania, wpisując się w nurt badań nad zrównoważoną logistyką miejską.

Potrzeba i nowatorski charakter badań wynika z kilku powodów.

  1. Po pierwsze - zarówno w projektach unijnych, jak i w zagranicznym ani w polskim piśmiennictwie nie podjęto rozważań i badań związanych z kompleksowym podejściem, obejmującym perspektywę wszystkich grup interesariuszy, do problemu ostatniej mili i organizacji zwrotów towarów na rynku e-commerce.
  2. Po drugie - do tej pory nie zostały podjęte badania identyfikujące czynniki motywujące interesariuszy ostatniej mili na rynku e-commerce do zmiany swoich preferencji w zakresie dostaw i zwrotów towarów zakupionych w Internecie na bardziej zrównoważone (uwzględniające aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne).
  3. Po trzecie - opracowane w ramach badań narzędzia zostaną zastosowane w Brazylii co pozwoli porównać preferencje interesariuszy funkcjonujących w różnych środowiskach społeczno-ekonomicznych. Tym samym narzędzia badawcze będą mogły być wykorzystane również przez innych badaczy oraz samorządy lokalne.
  4. Po czwarte - proponowane badania maja interdyscyplinarny charakter i wpisują się we współczesne nurty badawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju i logistyki miejskiej.
Wykonanie: Lakre.pl