Projekt MINIATURA5 (NCN)

Dr Jakub Marcinkowski został jednym z laureatów konkursu MINIATURA5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2021/05/X/HS4/00223).

W ramach realizacji grantu "Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych z perspektywy makrologistycznej" dr Jakub Marcinkowski przeprowadzi badanie wśród polskich organizacji humanitarnych w kontekście kształtowania i rozwoju relacji z interesariuszami pod kątem organizacji działań transportowych, magazynowych i dystrybucyjnych. Przyjęcie tzw. perspektywy makrologistycznej w ocenie tych relacji nie jest spotykane w literaturze. Adaptacja tego podejścia do sektora pomocy humanitarnej będzie miała na celu profesjonalizację dystrybucji dóbr pomocowych oraz podniesienie poziomu skuteczności i efektywności zarządzania (makro)logistyką w warunkach kryzysowych.

Celem zasadniczym badania pilotażowego jest ocena, identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych z perspektywy makrologistycznej.

W nawiązaniu do celu zasadniczego sformułowano następujące pytanie badawcze: jak kształtowane i rozwijane są relacje z interesariuszami logistyki humanitarnej wśród organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej w odniesieniu do katastrof chronicznych?

Badanie zidentyfikuje w jakich państwach i regionach biorą udział polskie organizacje humanitarne, z jakimi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami współpracują pod względem organizacji procesów logistycznych (na poziomie krajowym, międzynarodowym i w miejscu kryzysu humanitarnego), a także kto i z jakiego powodu inicjuje nawiązanie współpracy logistycznej. A należy mieć na względzie, że kryzysów humanitarnych i katastrof chronicznych jest wiele, a wśród nich np. uchodźstwo, głód, niedobór wody pitnej, konflikty zbrojne, susze, deficyt opieki zdrowotnej czy epidemie.

Zaplanowane przez wnioskodawcę badanie pilotażowe będzie pierwszym tego typu badaniem obejmującym wykorzystanie analizy sieciowej w ocenie relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych z interesariuszami w perspektywie makrologistycznej.

Analiza sieci powiązań logistycznych sektora pomocy humanitarnej w Polsce to nie tylko identyfikacja jego struktury, ale także jeden z wymogów zaprojektowania narzędzi i instrumentów zarządzania logistyką humanitarną w wymiarze narodowym, transnarodowym i globalnym. A te zadanie będzie kolejnym po ukończeniu grantu MINIATURA5.

Wykonanie: Lakre.pl